'Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 2021 in werking'

Terug

Staatssecretaris Van Ark gaat in op de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister.

Het streven is nog steeds dat de wet met ingang van 1 januari 2021 in werking kan treden.

Een aantal organisaties heeft aangegeven voor onderdelen van hun proces een volledige inwerkingtreding per 1 januari 2021 niet te gaan halen. Omdat slechts een beperkt aantal beslagen hierdoor wordt geraakt, wil de staatssecretaris voor deze specifieke situaties de mogelijkheid van een overgangstermijn in de wet opnemen.

Daarmee wordt voorkomen dat een latere realisatie van een beperkt aantal processen tot een algeheel uitstel van een half jaar zal leiden. Hiervoor is de huidige wet en de daarmee gemoeide betere bescherming voor de schuldenaar te belangrijk. Van Ark ziet geen aanleiding om de wet niet per 1 januari 2021 in werking te laten treden.

“De inwerkingtreding van deze voor de schuldenaren zo belangrijke wet (mag) geen vertraging oplopen vanwege een beperkt aantal beslagen.”

Een wijziging van het Besluit beslagvrije voet is op 6 maart 2020 voor internetconsultatie is aangeboden. Vaststelling van deze AMvB is na de zomer voorzien.

Rekentool

Er komt een centrale rekentool. De verschillende aansluitende organisaties hebben het vierde kwartaal gelegenheid om een aansluiting op deze rekentool te realiseren. Gegeven de beoogde planning kunnen softwareleveranciers wijzigingen voor de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in het vierde kwartaal implementeren.

Tussenmaatregelen

In een brief van 8 oktober 2019 is een overzicht gegeven van de stand van zaken van de eerder aangekondigde tussenmaatregelen. Deze tussenmaatregelen verbeteren op korte termijn de financiële positie van mensen met schulden en de invoering hiervan heeft daarom ook grote prioriteit gekregen.

Alle tussenmaatregelen waarbij aanpassing van de uitvoeringspraktijk gevraagd werd zijn inmiddels in werking getreden.

De tussenmaatregelen waarvoor wetgeving noodzakelijk is, zoals de aanpassing van de beslagvrije voet voor jongvolwassenen en voor in inrichting verblijvenden, zijn gerealiseerd door de Verzamelwet SZW 2020  waarin deze aanpassingen staan. Hierdoor is voor deze doelgroepen vanaf 1 januari 2021 wettelijk verankerd dat hen een hogere beslagvrije voet toekomt.

Verbreding beslagregister

De internetconsultatie van het bij het verbreding beslagregister behorende wetsvoorstel Stroomlijning keten voor derdenbeslag is op 25 maart 2020 gesloten.

Overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders gaan op grond van de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag informatie uitwisselen over beslagen en verrekeningen van mensen met schulden. Op basis van deze informatie kunnen zij bij de vaststelling van de beslagvrije voet en bij het leggen van beslag beter rekening houden met al lopende beslagen en verrekeningen. Dit zorgt in het verlengde van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet voor een betere borging van het bestaansminimum van de schuldenaar.

Bron: salarisvanmorgen.nl