incassobureau

Algemene Voorwaarden

BRU B.V. Incasso - Gerechtsdeurwaarders
versie: januari 2023

terug

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden van Gerechtsdeurwaarderskantoor BRU B.V., hierna te noemen opdrachtnemer, op het gebied van haar ambtelijke- en niet- ambtelijke rechtspraktijk.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van na te melden opdrachtgevers zijn, voor zover zij strijdig zijn met de voorwaarden van opdrachtnemer, niet van toepassing.

Artikel 2 Verklaring begrippen

2.1 Ambtelijke werkzaamheden: de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

2.2 Niet-ambtelijke werkzaamheden:

   a) de werkzaamheden die vallen buiten het bestek van voormeld artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

   b) de werkzaamheden op het gebied van het incasseren van vorderingen, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures,

   c) het indienen van procesinleidende en/of processuele stukken, het verrichten van rolhandelingen, het compareren ter terechtzitting, de afwikkeling van executoriale titels en voorts alle daarmee verband houdende werkzaamheden.

   d) het aanbieden van een aanmaningenservice op abonnementsbasis

Artikel 3 Opdrachten

3.1 De ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden worden door opdrachtnemer verricht op verzoek van en/of in opdracht voor de navolgende opdrachtgevers:

   a) Tussenpersonen, waaronder worden verstaan opdrachtgevers die beroepshalve juridische- en/of incassowerkzaamheden verrichten, zoals advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, rechtsbijstandsverzekeraars en aanverwante bedrijven.
   b) Overige opdrachtgevers, waaronder worden verstaan opdrachtgevers die niet behoren tot de bovengenoemde.

3.2 Art. 7:404 en art. 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

3.3 In het geval communicatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan is opdrachtgever daarbij gehouden zorg te dragen voor standaard virusprotectie. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en /of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

Artikel 4 Tarieven

4.1 De tarieven voor de door opdrachtnemer te verrichten ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden zijn opgenomen in afzonderlijke tarievenlijsten.

4.2 Opdrachtgever is aan opdrachtnemer vanaf het moment van het verstrekken van de opdracht kosten verschuldigd overeenkomstig voormelde tarievenlijsten.

4.3 Alle in voornoemde tarievenlijsten genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW.

Artikel 5 Incassowerkzaamheden

5.1 Onder incassowerkzaamheden worden verstaan die werkzaamheden, niet zijnde rechtsmaatregelen, die opdrachtnemer voor een opdrachtgever verricht om betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen, anders dan in het kader van een aanmaningenservice op abonnementsbasis.

5.2 Incassowerkzaamheden en eventueel te nemen rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.3 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor valutaverliezen.

5.4 Opdrachtgever is gehouden zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie aan opdrachtnemer zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van die informatie. Kosten die ontstaan als gevolg van de onjuistheid van verstrekte gegevens, dan wel als gevolg van het nalaten van het verstrekken van informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.5 De door opdrachtnemer aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. De opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.

5.6 Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen van rechtsmaatregelen noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van die maatregelen niet, dan nadat de schuldenaar door opdrachtnemer tenminste eenmaal schriftelijk is aangemaand of bij exploot tot betaling is gesommeerd.

5.7 Indien een opdrachtgever een incasso-opdracht aan opdrachtnemer verstrekt, machtigt zij opdrachtnemer tevens daarbij tot het treffen van betalingsregelingen en tot het nemen van die (rechts)maatregelen die haar onder de gegeven omstandigheden het meest geraden voorkomen.

5.8 Onder geïncasseerde bedragen worden verstaan die bedragen die na het verstrekken van de incasso-opdracht aan opdrachtnemer door of ten behoeve van de schuldenaar worden voldaan, ongeacht of deze betaling aan opdrachtnemer wordt voldaan dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever of een derde. Met betaling wordt verrekening gelijkgesteld, alsmede een door de schuldenaar of een derde aan de opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering. Opdrachtnemer is gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen en de bij voormelde tarievenlijsten vastgestelde vergoeding ook aan opdrachtgever in rekening te brengen over het bedrag van de haar ter incasso gegeven vordering, indien opdrachtgever buiten opdrachtnemer om met de schuldenaar een regeling of schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt dan wel de verdere incassobehandeling in de weg staat, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

5.9 Indien opdrachtnemer op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de hem gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan, zo de opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige redenen.

5.10 De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de op ter incasso gegeven hoofdsom in mindering gebrachte gelden.

5.11 Voor werkzaamheden en/of kosten die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden, zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het verzorgen van juridisch inhoudelijke correspondentie, het voeren van een procedure enz, zal aan opdrachtgever een honorarium in rekening worden gebracht volgens het in genoemde tarievenlijsten opgenomen tarief, zulks naast eventueel door derden aan opdrachtnemer in het kader van voormelde werkzaamheden in rekening gebrachte verschotten.

5.12 In alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt te zijn, is de opdrachtgever aan opdrachtnemer de door deze gemaakte kosten verschuldigd, alsmede het voor haar werkzaamheden verschuldigde honorarium.

Artikel 6 Voorschotten

6.1 Voor de uitvoering van ambtelijke dan wel niet-ambtelijke werkzaamheden, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever een voorschot of depot te verlangen tot zekerheid van de door opdrachtnemer te maken kosten en/of te betalen verschotten. Indien storting van dit voorschot of depot, of afgifte van de zekerheid achterwege blijft is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de opdracht op te schorten of te beëindigen en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Persoonsgegevens

7.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd door opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens in ruimere kring bekend te maken of te benutten voor een doel dat niet in overeenstemming met het doel van de verwerking is, verstrekking aan journalisten, handelsinformatiebureaus en detectivebureaus daar onder begrepen.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen     
veertien dagen nadat opdrachtnemer haar factuur aan opdrachtgever heeft toegezonden.

8.2 Reclames naar aanleiding van facturen van opdrachtnemer dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bij  
opdrachtnemer te zijn ingediend, zulks op straffe van verval van enige aanspraak. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn ter zake geldende betalingsverplichting op te schorten op grond van een ingediende reclame.

8.3 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om gelden die zij voor een opdrachtgever heeft geïncasseerd te verrekenen met bedragen die dezelfde opdrachtgever op haar beurt is verschuldigd aan opdrachtnemer.

8.4 Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van de factuur van opdrachtnemer, is opdrachtnemer gerechtigd aan opdrachtgever een rentevergoeding in rekening te brengen van 1% per maand of gedeelte daarvan, gerekend vanaf de vervaldag. Partijen komen voorts overeen dat opdrachtgever in die situatie, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW, een percentage van 15% van het openstaande bedrag – met een minimum van

€ 40,00 – aan buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtnemer verschuldigd zal zijn. De verschuldigdheid van de buitengerechtelijke incassokosten ontstaat op de vervaldag van de factuur. Daarnaast zal opdrachtnemer dan gerechtigd zijn tot het nemen van incasso- en/of rechtsmaatregelen.

8.5 Hetgeen hiervoor in lid 8.4 omtrent buitengerechtelijke incassokosten is bepaald, vindt geen toepassing voor zover opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, indien de opdrachtgever aantoont dat deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de
  opdrachtnemer.

9.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijfsschade en/of andere gevolgschade van een opdrachtgever, tenzij na te melden beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer die schade erkent en dekt.

9.3 Opdrachtnemer kan slechts dan aansprakelijk zijn voor schade, onder welke benaming dan ook, welke de opdrachtgever lijdt door of vanwege opdrachtnemer ingeschakelde derden, indien opdrachtgever aantoont dat de keuze van opdrachtnemer van deze derde niet zorgvuldig is geweest.

9.4 Indien één of meer derden van opdrachtnemer vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege opdrachtnemer aan opdrachtgever verleende dienst, zal opdrachtgever opdrachtnemer tegen die vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover opdrachtnemer aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien opdrachtgever zelf van opdrachtnemer vergoeding voor de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd.

9.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, onder welke benaming dan ook, die direct of indirect het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. Daarbij is opdrachtnemer nimmer gehouden die verstrekte informatie op juistheid te controleren.

9.6 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De inhoud en voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de eisen die de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders daaraan stelt.

9.7 In geval van overmacht is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

9.8 In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische storingen en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft opdrachtnemer naar haar keuze het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

9.9 De uitvoering van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

9.10 Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden nadat opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

9.11 Voor zover opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling uit deze voorwaarden, vrijwaart hij opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake uit dat handelen voortvloeiende schade.

Artikel 10 Wijzigingen

10.1 Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze voorwaarden en de daarbij behorende tarieven op ieder moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen.

10.2 Wijzigingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden zijn voor alle betrokkenen bindend te rekenen van de dag dat deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

10.3 Ingeval opdrachtnemer overgaat tot verhoging van de overeengekomen prijs binnen drie maanden na aanvang van de overeenkomst heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, voor zover opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Partijen zullen in geval van ontbinding naar redelijkheid en billijkheid met elkaar afrekenen naar rato van hetgeen tot op het moment van de ontbinding over en weer verschuldigd is.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op iedere door opdrachtnemer in het kader van deze voorwaarden aangegane overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en treden in werking op 1 januari 2019.