FAQ incasso

Voor debiteuren

U heeft een dagvaarding ontvangen, wat betekent dat?

Veelgestelde vragen

De gerechtsdeurwaarder beoordeelt de rechtsgeldigheid van een vordering niet. Het is aan de rechter daar een oordeel over te geven.

Wanneer u het eens bent met de vordering heeft het weinig zin naar de terechtzitting te gaan. Wanneer u het echter oneens bent met de in de dagvaarding opgenomen eis kunt u zich verweren op de wijze zoals staat aangegeven in de dagvaarding.

Wanneer de rechter in zijn vonnis de ontruiming van een pand heeft gelast en de debiteur in gebreke blijft zelf te ontruimen mag de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming overgaan. Daarbij haalt de gerechtsdeurwaarder alle goederen die niet bij het betreffende pand behoren uit dat pand en plaatst deze op straat. Deze goederen worden vervolgens door de betreffende gemeente afgevoerd.

De gemeente kan de goederen opslaan of als afval afvoeren, dit naar beoordeling van de gemeente. Mensen en dieren die in het pand aanwezig zijn worden ook daaruit gezet. Aangetroffen dieren zijn net zoals de andere goederen die uit de woning worden verwijderd de verantwoordelijkheid van een gemeente. Vaak wordt in dergelijke gevallen de dierenambulance ingeschakeld.

Dit is afhankelijk van het feit of u uw adreswijziging tijdig hebt doorgegeven aan de gemeente of aan uw schuldeiser.

In het vonnis staat in het algemeen bepaald dat de debiteur een bepaald bedrag moet betalen, niet dat e.e.a. in termijnen moet worden betaald. In dergelijke gevallen is er geen recht op een betalingsregeling. Desalniettemin zullen veel schuldeisers geneigd zijn akkoord te gaan met een goed onderbouwde (bijvoorbeeld door het geven van kopieën van een inkomstenspecificatie en het verstrekken van een overzicht van de maandelijkse uitgaven) betalingsregeling.

Als de rechter in een vonnis heeft bepaald dat een bepaald bedrag moet worden betaald en de debiteur voldoet niet dat vonnis, dan kan beslag worden gelegd op diens roerende zaken. Die zaken kunnen, als er daarna ook niet wordt betaald, zelfs executoriaal worden verkocht. Dat betekent dat de gerechtdeurwaarder de in beslag genomen zaken tegen opbod aan de hoogstbiedende verkoopt.

Exploot is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.

Als uw inkomen of uitkering in beslag wordt genomen, dan krijgt u altijd een bepaald gedeelte ervan wèl uitbetaald. Dit is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’. Deze beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Het overige deel wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.

Dat is afhankelijk van de hoogte van uw maandelijkse inkomen. In haar arrest van 31 oktober 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3068) heeft de Hoge Raad bepaald dat indien het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld wordt opgebouwd steeds boven de beslagvrije voet uitkomt, de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld geheel vatbaar is voor beslag. Anders is dat in die gevallen waarin het maandelijkse inkomen in die maanden steeds beneden de beslagvrije voet is gebleven of waarin de schuldenaar in de periode waarin het vakantiegeld werd opgebouwd een wisselend inkomen heeft genoten, waardoor het inkomen in sommige maanden beneden de beslagvrije voet bleef en in andere maanden daar bovenuit kwam. Het vakantiegeld is in de genoemde gevallen slechts vatbaar voor beslag voor zover het als maandelijkse aanspraak tezamen met het daadwerkelijk in die maanden genoten inkomen zou zijn uitgekomen boven de beslagvrije voet in die maanden, telkens per maand beoordeeld. Kortom, bij het beantwoorden van de vraag (of een deel van) het vakantiegeld onder het beslag valt, tellen ook de maanden mee waarin er nog geen beslag op het inkomen lag. Doorslaggevend is of er beslag op het inkomen rust in de maand waarin de uitbetaling van het vakantiegeld plaatsvindt.

De gerechtsdeurwaarder mag zijn werkzaamheden verrichten vanaf ’s morgens 7.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur, gedurende zes dagen per week, tenzij de voorzieningenrechter van de Rechtbank verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren beslag te mogen leggen.

De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor het verrichten van ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur worden genoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Voorbeelden van in het besluit genoemde ambtshandelingen zijn het uitbrengen van een dagvaarding, de betekening van een vonnis en het leggen van beslag. Naast de kosten voor het verrichten van ambtshandelingen worden door de gerechtsdeurwaarder ook kosten gemaakt voor het verrichten van werkzaamheden in de fase voorafgaand aan de ambtelijke fase; de incassowerkzaamheden.

Sinds 1 juli 2012 is de maximale hoogte van incassokosten voor consumenten wettelijk bepaald in de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.

Betekenen is het uitreiken van bijvoorbeeld een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder.

Een dagvaarding is een oproeping om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder ‘betekend’.

Contact over uw dossier

Heeft u antwoord nodig op een specifieke vraag?

We kunnen u sneller helpen wanneer u uw dossiernummer bij de hand houdt

030-21 22 150
info@bru-deurwaarders.nl