Onbetaalde factuur? 6 tips voor ondernemers

Terug

Elke ondernemer heeft ermee te maken: onbetaalde facturen. Omdat u zelf wel uw rekeningen moet betalen vormen onbetaalde facturen een risico voor uw eigen financiële gezondheid. Niet alleen grote, maar ook kleine facturen. Veel openstaande kleine facturen vormen uiteindelijk ook een groot bedrag. Als uw debiteuren niet betalen, kunt u natuurlijk rustig wachten tot ze dit wel gaan doen. Maar het is beter om voortvarend te werk te gaan. Van den Berg de Rie & Uyterlinde vertelt u graag welke opties u heeft.

Voorkomen is beter dan genezen

Dit klinkt als een dooddoener, maar het is wel waar. Heeft u al meerdere wanbetalers?Leest u voor die gevallen dan vooral ook de hiernavolgende opties, daar valt immers niet zo veel meer te voorkomen. Pas de tips uit deze optie toe op uw nieuwe klanten. Welke opties heeft u om ervoor te zorgen dat zij wel op tijd betalen?

 • Doe bij een nieuwe opdracht of order van enige omvang vooraf een onderzoek naar de kredietwaardigheid, het betalingsgedrag en de financiële status van uw klant. Ga daarnaast na of uw contactpersoon wel tekenbevoegd is. Als u twijfelt, doe dan geen zaken of vraag een vooruitbetaling of voorschot.
 • Vraag een voorschot of vooruitbetaling bij zeer grote opdrachten of orders.
 • Zorg voor goede en heldere algemene voorwaarden. In uw algemene voorwaarden kunt u zaken vastleggen als de betalingstermijn, de boete die uw klant moet betalen als hij of zij niet op tijd betaalt, en wie er opdraait voor de kosten als het tot een gerechtelijke procedure komt. Daarnaast kunt u in uw algemene voorwaarden een zogenaamd eigendomsvoorbehoud opnemen. Een eigendomsvoorbehoud betekent dat uw klant pas eigenaar wordt van het door u geleverde product op het moment dat uw factuur volledig is betaald. Betaalt uw klant niet (op tijd)? Dan kunt u het eigendomsvoorbehoud ‘inroepen’ en het product weer opeisen.
 • Bij contracten waarmee veel geld is gemoeid kunt u vooraf om een ‘zekerheid’ vragen. Denkt u hierbij aan een hypotheek (op onroerende zaken), een pandrecht (op roerende zaken) of een bankgarantie. Deze opties brengen wel kosten met zich mee.

Herinneren, aanmanen en betalingsregelingen

Als de betalingstermijn van uw factuur is verstreken komt het aan op het voortvarend versturen van duidelijke herinneringen en aanmaningen.

Van den Berg de Rie & Uyterlinde heeft in de gratis Toolkit Debiteurenbeheer diverse goede voorbeelden opgenomen van:

 • een betalingsherinnering
 • een eerste aanmaningsbrief
 • een laatste aanmaning voor zakelijke debiteuren
 • een laatste aanmaning voor consumenten

U kunt deze toolkit downloaden.

Daarnaast is het goed om na te denken over hoe uw onderneming omgaat met verzoeken om een betalingsregeling.

Uw vordering uit handen geven

U kunt uw vordering uit handen geven aan een betrouwbare incassopartner. Gerechtsdeurwaarders kunnen het hele incassotraject, van buitengerechtelijke incasso [link naar webpagina wat is buitengerechtelijke incasso] tot en met de executie en tenuitvoerlegging voor u verzorgen, zodat u zelf verder kunt met ondernemen. De gerechtsdeurwaarder zal de kosten hiervoor primair op uw debiteur(en) verhalen.

Opschorten

Als uw debiteur nog een (deel) van de prestatie van u tegoed heeft, kunt u besluiten om deze op te schorten tot uw debiteur de openstaande vordering heeft voldaan.

Recht van reclame

Heeft u een product geleverd? Als uw debiteur niet betaalt heeft u ook de mogelijkheid om het zogenaamde recht van reclame in te roepen. U vordert het product daarmee terug. Er moet dan wel zijn voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

 • het gaat om een roerende zaak
 • de koopprijs is niet (volledig) voldaan (uw debiteur moet in verzuim zijn), en
 • de zaak bevindt zich nog in dezelfde staat

U moet het recht van reclame schriftelijk inroepen. Dat kan binnen zes weken nadat de uiterste betaaldatum is verlopen, of binnen 60 dagen na de dag waarop het product bij de koper is opgeslagen. Als uw klant het product aan een derde heeft verkocht, die geen rekening hoefde te houden met de uitoefening van het reclamerecht, kunt u het niet meer inroepen.

Het recht van reclame is heel goed bruikbaar in het geval van faillissement van uw debiteur. In plaats van uw vordering in te dienen bij de curator en te hopen dat er uiteindelijk iets van uitgekeerd wordt (hetgeen meestal niet het geval is), kunt u het recht van reclame inroepen.

Retentierecht

Het retentierecht is, net als het recht van reclame, een wettelijk recht. Het houdt in dat u als schuldeiser een goed van een debiteur onder u mag houden tot de debiteur uw openstaande vordering heeft betaald. De vereisten hierbij zijn:

 • uw vordering is opeisbaar
 • er is voldoende samenhang tussen beide vorderingen
 • u heeft het goed te goeder trouw in uw bezit

Denkt u hierbij de volgende situaties. U bent garagehouder en heeft een auto in reparatie. Zolang de klant uw (oude) factuur niet heeft betaald kunt u besluiten de auto niet af te geven totdat die factuur is voldaan. Ook in het transport wordt het retentierecht vaak gebruikt.

U mag de goederen die u achterhoudt niet verkopen.

Heeft u vragen over deze onderwerpen? Of behoefte aan advies? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Van den Berg de Rie & Uyterlinde.

Daarnaast heeft Van den Berg de Rie & Uyterlinde voor u een handige checklist opgesteld. Deze checklist helpt u binnen vijf minuten te inventariseren wat u goed heeft geregeld en wat er nog beter kan. Onbetaalbaar!

Ja, ik wil de checklist downloaden