Eerder toegang tot schuldsanering

Terug

Steeds meer mensen raken in financiële problemen. Het kabinet komt daarom met nieuwe maatregelen. Het wil huishoudens met problematische schulden eerder en beter helpen, door de toegang tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp) makkelijker te maken. Demissionair minister Dekker van Rechtsbescherming stuurde hiertoe onlangs een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer.

Minister Dekker: ‘schulden kunnen het leven van mensen ontwrichten’

Minister Dekker stelt in het wetsvoorstel dat we alert moeten zijn op het ontstaan van schulden, want die kunnen het leven van mensen ontwrichten. Minister Dekker: ‘Wie toch met schulden te maken krijgt, moet uiteraard eerst proberen deze terug te betalen. Daarom hebben we de gemeentelijke schuldhulpverlening en werken we als overheid actief mee aan betalingsregelingen. Als dat niet werkt, moet uiteindelijk schuldsanering via de Wsnp een reële optie zijn. Mensen met problematische schulden kunnen hier straks sneller voor in aanmerking komen, zodat zij hun leven ook weer sneller schuldenvrij kunnen oppakken.’

Wat houden de voorgestelde maatregelen precies in?

Het doel van de voorgestelde wetswijziging is om mensen met problematische schulden sneller te helpen. Daarnaast wil het kabinet de toegangsdrempel tot de schuldsanering verlagen. Concreet betekent dat:

  • De goede trouw-toets gaat van vijf naar drie jaar. De goede trouw-toets houdt in dat bij een Wsnp-aanvraag wordt gekeken of schulden te goeder trouw zijn ontstaan. Anders gezegd, dat er geleend is met eerlijke en goede bedoelingen. Ontstond een schuld bijvoorbeeld door fraude bij de aanvraag dan is er geen sprake van te goeder trouw. De vrij lange periode van vijf jaar heeft als nadeel dat de schulden soms onnodig verder oplopen. Door de goede trouw-toets te verlagen naar drie jaar is er sneller een oplossing voor de schulden.
  • Tienjaarstermijn minder streng. Op dit moment is het zo dat na beëindiging van een Wsnp-traject iemand pas na tien jaar weer opnieuw toegang kan krijgen tot deze regeling. In het nieuwe wetsvoorstel krijgt de rechter de mogelijkheid om mensen eerder toe te laten. Bijvoorbeeld wanneer ze door overmacht opnieuw in de problemen komen. Of wanneer ze eerder een Wsnp-traject niet konden afmaken, maar daar inmiddels wel toe in staat zijn.

Nieuwe maatregelen onderdeel Brede Schuldenaanpak

Het wetsvoorstel maakt deel uit van de Brede Schuldenaanpak, een breed pakket maatregelen om problematische schulden terug te dringen. Het kabinet werkt hiertoe samen met gemeenten, uitvoeringsinstanties en maatschappelijke organisaties. De Brede Schuldenaanpak richt zich naast verbetering van de bestaande schuldhulpverlening ook op het voorkomen van schulden en op een maatschappelijk verantwoord incassobeleid.